murphys law english

MURPHY'S LAW

WHITE FRUIT OF THE LOOM

190 g/m, sizes;

56 cm wide X 73 cm long

60 cm wide X 76 cm long